Regulamin Prenumeraty

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Portalu Przegląd Bałtycki (dalej jako „Portal”) oraz dostawcą usługi Prenumeraty cyfrowej Przeglądu Bałtyckiego (dalej jako „Prenumerata”) jest przedsiębiorstwo BALTIC MEDIA Kazimierz Popławski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 1/6, 03-805 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9661747284 oraz REGON: 200657805 (dalej jako „Wydawca”).
 2. Dane kontaktowe Wydawcy w sprawach związanych z Prenumeratą to adres poczty elektronicznej prenumerata@przegladbaltycki.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa: warunki i zasady świadczenia i korzystania z usługi Prenumeraty, prawa i obowiązki Wydawcy i Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z usługi Prenumeraty oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Wydawcę.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi w Portalu przed zakupem usługi Prenumeraty w formie umożliwiającej jego zapisanie, odtworzenie i utrwalenie oraz zapoznanie się z nim w dowolnym miejscu i czasie.
 6. Użytkownik zakupując usługę Prenumeraty, potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu może uniemożliwić zakup Prenumeraty oraz rozpoczęcie świadczenia tej usługi przez Wydawcę.

II. Definicje

Portal – portal Przegląd Bałtycki, dostępny pod adresem internetowym https://www.przegladbaltycki.pl, należący do Wydawcy.

Prenumerata – usługa Wydawcy na rzecz Użytkownika świadczona drogą elektroniczną, będąca usługą cyfrową polegającą na odpłatnym dostępie online do treści oznaczonych jako archiwum i premium w Portalu, świadczona na zasadach określonych w rozdziałach III i IV Regulaminu.

Subskrypcja – wariant płatności za Prenumeratę, w którym opłata jest pobierana lub przekazywana z konta lub karty płatniczej Użytkownika w cyklu comiesięcznym.

Użytkownik – usługobiorca; osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, będąca stroną umowy o świadczenie usługi Prenumeraty.

Wydawca – przedsiębiorstwo BALTIC MEDIA Kazimierz Popławski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 1/6, 03-805 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9661747284 oraz REGON: 200657805, będące właścicielem i wydawcą Portalu.

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie warunki i umowę świadczenia usługi Prenumeraty.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Prenumerata

 1. Usługa Prenumeraty dostępna jest w następujących wariantach:
  • Prenumerata „Prenumerator”;
  • Prenumerata „Patron”;
  • Prenumerata „Przyjaciel”;
  • Prenumerata „Przyjaciel”;
  • Prenumerata „Na tydzień”;
  • Prenumerata „Na rok”;
  • Prenumerata „Na zawsze”;
  • Prenumerata „5 dostępów”;
  • Prenumerata „10 dostępów”;
  • Prenumerata „15 dostępów”.
 1. Wariant Prenumeraty „Prenumerator” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium.
 1. Wariant Prenumeraty „Patron” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum;
  3. Przekazanie na adres pocztowy Użytkownika, po czwartym miesiącu aktywnej subskrypcji i co 12 miesięcy, jednej książki dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego (do wyboru spośród zaproponowanych tytułów).
 1. Wariant Prenumeraty „Przyjaciel” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum;
  3. Przekazanie na adres pocztowy Użytkownika, po czwartym miesiącu aktywnej subskrypcji i co 12 miesięcy, dwóch książek dotyczących regionu Morza Bałtyckiego (do wyboru spośród zaproponowanych tytułów);
  4. Kod promocyjny wielokrotnego użytku do wykorzystania przez osoby obdarowane nimi przez Użytkownika uprawniające do bezpłatnej 2-miesięcznej Prenumeraty w dowolnym wariancie subskrypcyjnym.
 1. Wariant Prenumeraty „Na tydzień” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum.
 1. Wariant Prenumeraty „Na rok” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum;
  3. Kod promocyjny wielokrotnego użytku do wykorzystania przez osoby obdarowane nimi przez Użytkownika uprawniające do bezpłatnej 2-miesięcznej Prenumeraty w dowolnym wariancie subskrypcyjnym.
 1. Wariant Prenumeraty „Na zawsze” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum;
  3. Przekazanie na adres pocztowy Użytkownika dwóch książek dotyczących regionu Morza Bałtyckiego (do wyboru spośród zaproponowanych tytułów);
  4. Kod promocyjny wielokrotnego użytku do wykorzystania przez osoby obdarowane nimi przez Użytkownika uprawniające do bezpłatnej 2-miesięcznej Prenumeraty w dowolnym wariancie subskrypcyjnym.
 1. Wariant Prenumeraty „5 dostępów” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium dla 5 użytkowników;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum dla 5 użytkowników.
 1. Wariant Prenumeraty „10 dostępów” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium dla 10 użytkowników;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum dla 10 użytkowników;
  3. Pakiet 3 ogłoszeń w Przeglądzie Bałtyckim.
 1. Wariant Prenumeraty „15 dostępów” zawiera następujące świadczenia:
  1. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako premium dla 15 użytkowników;
  2. Dostęp do artykułów oznaczonych w Portalu jako archiwum dla 15 użytkowników;
  3. Pakiet 5 ogłoszeń w Przeglądzie Bałtyckim.
 1. Świadczenia opisane w punkcie 3 litera c oraz w punkcie 4 litera c niniejszego rozdziału oferowane są Użytkownikom, którzy podczas rejestracji wskazali adres pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia te mogą być oferowane Użytkownikom posiadającym adres zagraniczny na podstawie indywidualnych uzgodnień.
 2. W przypadku prenumerat utworzonych z wykorzystaniem kodów promocyjnych opisanych w punkcie 4 litera c niniejszego rozdziału, świadczenia opisane w punkcie 4 litera d niniejszego rozdziału oferowane są wraz z rozpoczęciem prenumeraty odpłatnej.
 3. Zakres treści i świadczeń dla poszczególnych wariantów Prenumeraty może zostać zmieniony decyzją Wydawcy.
 4. Użytkownik ma prawo do zmiany wariantu Prenumeraty. Taka zmiana nie wymaga rozwiązania bieżącej i zawarcia nowej umowy Prenumeraty.

IV. Cennik

 1. Cena usługi Prenumeraty w poszczególnych wariantach jest następująca:
  • 7,00 zł brutto dla Prenumeraty w wariancie „Prenumerator” za okres 1 miesiąca
  • 17,00 zł brutto dla Prenumeraty w wariancie „Patron” za okres 1 miesiąca
  • 27,00 zł brutto dla Prenumeraty w wariancie „Przyjaciel” za okres 1 miesiąca
  • 5,00 zł brutto jednorazowo za tydzień dla Prenumeraty w wariancie „Na tydzień”
  • 149,00 zł brutto jednorazowo za rok dla Prenumeraty w wariancie „Na rok”
  • 799,00 zł brutto jednorazowo za dostęp dożywotni dla Prenumeraty w wariancie „Na zawsze”
  • 675,00 zł brutto jednorazowo za rok dla Prenumeraty w wariancie „5 dostępów”
  • 1200,00 zł brutto jednorazowo za rok dla Prenumeraty w wariancie „10 dostępów”
  • 1650,00 zł brutto jednorazowo za rok dla Prenumeraty w wariancie „15 dostępów”
 1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Wydawca może dokonywać zmian w cenach Prenumeraty w czasie trwania umowy z Użytkownikiem, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Użytkownika, umowa o świadczenie usługi Prenumeraty zostanie rozwiązana z ostatnim dniem obowiązywania poprzedniego cennika.
 3. Na wniosek Użytkownika Wydawca wystawi fakturę VAT. Jako wniosek o wystawienie faktury traktowane są zamówienia, dla których wprowadzono NIP (bez dodatkowej prośby) oraz prośby o wystawienie faktury skierowane na adres prenumerata@przegladbaltycki.pl. W przypadku wskazania NIP w procesie zamówienia, faktury zostaną wystawione na dane związane z tym numerem w państwowych bazach danych. Faktury dla osób fizycznych zostaną wystawione na dane wskazane w formularzu zamówienia lub przekazane wraz z prośbą o fakturę. Faktury będą przekazywane elektronicznie w pliku .pdf na adres e-mail Użytkownika.
 4. Ceny przedstawione w punkcie 1 niniejszego rozdziału mogą być rabatowane dla nowych użytkowników w oparciu o kody promocyjne i zgodnie z zasadami przypisanymi dla każdego z takich kodów.

V. Składanie zamówień i korzystanie z Prenumeraty

 1. Zamówienia Prenumeraty przyjmowane są na stronach w ramach domeny Portalu, zwłaszcza na stronach https://www.przegladbaltycki.pl/prenumerata i stronach formularzy zamówień poszczególnych wariantów Prenumeraty.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie płatności.
 3. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na konto wskazane w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku płatności przelewem, Użytkownik zobowiązany jest do jego dokonania w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, po tym okresie zamówienie wygasa.
 5. Przyjęcie Zamówienia przez Wydawcę potwierdzane zostanie wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, w którym podsumowane zostaną szczegóły dotyczące zamówienia, w tym wariant Prenumeraty i jej cena.
 6. Wraz z prawidłowym złożeniem zamówienia i zaksięgowaniem płatności Wydawca rozpoczyna świadczenie usługi Prenumeraty a Użytkownik otrzymuje dostęp do Prenumeraty w wybranym przez siebie na etapie składania zamówienia wariancie.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu usunięcia tych okoliczności. Wydawca o takich problemach niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 8. Wraz ze złożeniem zamówienia Użytkownik otrzymuje dostęp do konta Użytkownika, które dostępne jest pod adresem https://www.przegladbaltycki.pl/konto, gdzie dostępne są dane Prenumeraty oraz informacje dotyczące świadczeń dodatkowych.
 9. Treści oferowane w ramach Prenumeraty dostępne są Użytkownikom po zalogowaniu na stronie https://www.przegladbaltycki.pl/logowanie.
 10. Usługa Prenumeraty jest dostępna dla użytkowników sieci Internet bez ograniczeń terytorialnych.
 11. Zabronione jest przekazywanie przez Użytkownika własnego loginu i hasła do usługi Prenumeraty innym osobom. Prenumerata daje możliwość korzystania z niej przez jednego Użytkownika – osoby fizycznej lub osoby fizycznej będącej przedstawicielem osoby prawnej.
 12. W przypadku naruszenia punktu 11 niniejszego rozdziału, konto Użytkownika może zostać zawieszone.
 13. Składanie zamówień i korzystanie z Prenumeraty wymaga posiadania urządzenia spełniającego umożliwiającego dostęp do Internetu, otwieranie i przeglądanie stron internetowych oraz wysyłanie odbieranie poczty elektronicznej.
 14. Zalecanymi przeglądarkami są: Microsoft Edge (wersja aktualna), Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera (wersja aktualna), Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień. Funkcje takie jak blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu.

VI. Płatności

 1. Użytkownik usługę Prenumeraty może opłacić w wybrany przez siebie z następujących sposobów:
 1. W przypadku przelewu bankowego proces zamówienia zostanie zakończony w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Wydawcy.
 2. W przypadku płatności przelewem bankowym w tytule przelewu należy wskazać adres e-mail podany podczas składania zamówienia w celu ułatwienia identyfikacji Użytkownika.
 3. Usługa Prenumeraty oferowana jest na zasadzie subskrypcji w cyklu miesięcznym.
 4. W przypadku subskrypcji opłacanych przez System Stripe lub PayPal cena Prenumeraty będzie pobierana automatycznie z karty płatniczej Użytkownika użytej podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku zamówień jednorazowych oraz subskrypcji opłacanych przelewem bankowym, usługa Prenumeraty pozostanie aktywna jedynie w przypadku regularnego dokonywania dalszych płatności przez Użytkownika.
 6. Wydawca nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych, ani nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych. Informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się na stronach systemów wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

VII. Rozwiązanie umowy Prenumeraty i reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Prenumeraty w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez anulowanie Prenumeraty na koncie użytkownika w Portalu.
 2. Zaprzestanie opłacania subskrypcji równoznaczne jest z anulowaniem Prenumeraty.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, usługa Prenumeraty będzie świadczona do końca okresu, za jaki Użytkownik wniósł opłatę.
 4. Wydawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i anulowania Prenumeraty w przypadku korzystania z Prenumeraty w sposób niezgodny z Regulaminem lub naruszenia dóbr Wydawcy w zakresie praw autorskich.
 5. Użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy Prenumeraty cyfrowej przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Ewentualne reklamacje można zgłaszać na adres prenumerata@przegladbaltycki.pl, wskazując login (adres e-mail użyty przy rejestracji) lub numer Prenumeraty oraz przedmiot reklamacji.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji.

VIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w Portalu i udostępniane tak nieodpłatnie, jak i odpłatnie w formie usługi Prenumeraty podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie treści opublikowanych na stronach Portalu. Niezgodne z prawem korzystanie z utworów opublikowanych w Portalu będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin opiera się na przepisach prawa polskiego.
 2. Podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia adres e-mail uznaje się za adres korespondencyjny Użytkownika właściwy do komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi Prenumeraty.
 3. Dane osobowe podane w procesie składania zamówienia Prenumeraty będą wykorzystane do realizacji zamówień, wykonania ciążących na Wydawcy obowiązków wynikających z prawa oraz komunikacji z Użytkownikiem w sprawach związanych z Prenumeratą, a także w celach. Dane są chronione zgodnie z RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Prenumeraty oraz przysługujące im prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności Portalu, która jest dostępna pod adresem https://przegladbaltycki.pl/polityka-prywatnosci.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usługi Prenumeraty będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. W razie zaistnienia sporu Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 7. Wydawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika.
 8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Wydawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie w Portalu ogłoszenia o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2021 roku.

 


Wróć do strony zakupu prenumeraty | Zaloguj się do swojego konta prenumeratorskiego