Paweł Jeziorski

Historyk, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w badaniach nad marginesem społecznym późnego średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, a także w historii dawnych Inflant Polskich. Autor monografii "Margines społeczny w dużych miasta Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych" (2009), "Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza" (2017), współwydawca (razem z B. Dybasiem i T. Wiśniewskim) tomu źródeł "Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764-1775" (2018).

Artykuły autora